කාන්තාවන් අනියම් සම්බන්ධතා ඇතිකර ගන්නෙ ‍මෙන්න මෙි හේතුන් නිසයි

කාන්තාවන් අනියමි සමිබන්ධතා ඇතිකර ගන්නෙ මෙන්න මෙි හේතන් නිසයි

සමඡය  තුල ප්‍රසිද්ධියේ ඒ තරම් කතා බහට ලක් නොවන මාත්රැකාවක් ගැන අනියම් සම්බන්ධතා නිසා ගොඩක් වෙලාවට විවාහ දෙදරා යනවා ඇතැම් විට මනුෂය ඝාතන පවා සිදු වෙනවා පිරිමි තරම්ම ගැහැණු අනියම් සම්බන්ධතාවලට යොමු නොවුනට වර්තමාන ආර්ථික හා සමාඡ ක්‍රම වල වෙනස් වීම් නිසා එහි වර්ධනයක් දැක ගත හැකියි


fl,af,da lshkafka iefykak ye.=ïnr fjk lÜáhlafka' ta ksid f.dvla fj,djg ldka;djla wkshï fmulg fhduq jkafka ye.Sïuh w;ska i;=gq fjkak' ta Wkdg msßñfhla wkshï fma%uhlg megf,kafka ldhsl jYfhka i;=gq fjkak' yß wms oeka l;d lruq ldka;djka wkshï iïnkao;d j,g meg,Sug fya;= jk uq,sl lreKq

ìßo .ek wjOdkh wvq ùu yd wehf.a ye.Sï f;areï fkd.ekSu

fïl ;uhs m%Odku fya;=j' ´fku ldka;djla wdihs ;u ieñhdf.a wjOdkh ksrka;rfhka weh fj;u ;nd .kak' ta jf.au wehf.a isf;a ;sfhk ye.Sï tlal ieñhd lsÜgqfjka wdY%h lrkjg' ye.Sï f;areï wrf.k lghq;= lrkjg' b;ska wehf.a isf;a ;sfhk wdYdjka wjYH;d ye.Sï j,g ieñhd úiska weyqï lï fkdfok jgmsgdjla ;=, ìßo wkshï fmul meg,Sfï bvlv b;d jeähs' fufjks ;;ajhg újdyl ldka;djla m;a jQ úg tu wjia:dfjka m%fhdack .ksñka ;udf.a ldhsl ;Dma;sh ikid .ekSug fjr ork msßñkaf.a f.dÿrla njg weh fndfyda úg m;a úh yel' iuyrúg ta wehf.a ld¾hd,fha jev lrk wehf.a m%Yak foi idkqlïms;j wjOdkh ,nd fok ióm;u jev i.hd ùug mqÆjka

,sx.sl Ôú;fha i;=g ke;s ùu

we;a;gu lshkjd kï fu;k§ ldka;djka wkshï weiqrj,a fidhd hkafka ldhsl yd udkisl lshk fome;af;kau wehf.a ieñhdg ish ìßog ,sx.sl i;=gq fokak wfmdfydi;a Wfkd;a ;uhs' uka uq,skq;a lsõjd fkao ldka;dfjda f.dvla fj,djg ;u ye.Sï iu. f.dvla ñ;%;ajfhka bkak msßñkag leu;shs lsh,d' ta jf.a ldhsl jYfhkau .eyeKsh Wmßu i;=gq lrkak neß Wk;a udkisl w;ska fyda wehf.a wdYdjka ixisÿùu wjYHhs' Tn;a fï ;;ajhg m;a ù we;s ldka;djla kus fydou foa fï ms<sn|j Tfí ieñhd iu. fydo ikaksfõokhla we;s lr .ekSuhs'

ldka;djkaf.a wd¾:sl ia:djr;ajh

biair jf.a fkfjhs oeka ldka;djkag iudcfha iu ;ek ,efnkjd' iud.ï j, f,dl= mqgq j, ldka;djka fiajh lrkjd' ta ksid ldka;dj fydÈka uqo,a Wmhkjd' biair jf.a ieñhdf.a wd¾:slh u; mokï ù Tyqf.a fiajh ioydu muKla ldka;dj ksjig fldgq ù isàu wjYH kE' fuu ;;ajh ksid ldka;djka wkshï iïnkao;d j,g meg,sfï§ ÿr È. fkdis;d l%shd lsÍu oel .; yelshs' mjq,a ðú;h ;=, ieñhd w;ska isÿ jk hï w;miq ùula mokï lr .ksñka ;udg iajdêkj ðj;a ùug ;rï wdodhula ,efnk ksid fujeks blauka ;SrK .ekSfï jeä m%jk;djhla j¾;udk iudch ;=, olakg ,fnkjd

újdyh kSri ùu

we;a;gu f.dvla lido neomq wh újdyfhka miafia nÈkak l,ska ysáhd jf.a ;u iyldßh bÈßfha yevg bkak tl ál ál wvq lrkjd' fu;k§ woyia lrkafka kE' nÈkak l,ska ysáhd jf.au ,iaikg bkak ´fka lsh,d' kuq;a ;u ndysr remh .ek hï wjOdkhla fhduq lrkaku ´fka' fjkodg .yk wdl¾YkSh Body Spray tl Tyq oeka .ykafka kE' fjkodg weomq ,iaik ,iaik weÿï oeka Tyq wÈkafka kE' fldákau ìßo bÈßfha ;u ndysr w,xlrKh ;=,ska fjkod jf.a lvjiïj bkak Tyq W;aidy lrkafkau  kE'

fokafkla wdorfhka nefok fldg uq,skau fokakd wdorh lrkafka Tjqkaf.a ,iaik remhg lsh,d wu;l lrkak tmd' ta jf.au neomq wÆ; yeu i;s wka;hlu jf.a wÆ;a wÆ;a Restaurant $ úfkdao .uka j,g ìßoj tlalka .sysmq ieñhd oeka bo,d ysg,j;a ìßoj fldfyj;a tlalka hkafka kE' fï lsõfõ WodyrK álla ú;rhs' fláfhkau lsõfjd;a ìßo úiska újdyhg fmr ish ieñhd iu. f.dv k.d .ekSug n,dfmdfrd;a;= jQ wkd.;h j¾;udkh iu. fldfy;au fkd.e,mSu ' fï jf.a foaj,a ksid ldka;djg újdy ðú;h  tmd Wfkd;a weh wkshï iïnkao;d j,g megf,kak mq¿jka'

ldka;dj ksis ;ek§ w.h fkdlsÍu

 oeka újdy fj,d jir lsysmhla .; fj,d' fjkodg ri lEula yeÿjdu ìßoj w.h lrk ieñhd oeka tfyu lrkafka kE' ìßo ,iaik weÿula weo,d bkakfldg Thd wo yßu ,iaikhs lsh,d ieñhd biair jf.a m%ldY lrkafka kE'  ta jf.au fjkodg Wmka Èfkag uy by,ska i,lmq ieñhdg oeka tlg .dkla j;a kE' fndfydu ia;=;shs' lEu rihs' Thd ,iaikhs jf.a jpk ìßog oeka wykak ,efnkafku kE' ldka;dfjda f.dvla wdihs ;u mqreIhdf.ka w.h lsÍï ,nd .kak' ta foa ieñhdf.ka fkd,efnk fldg wehg ysf;kafka ieñhdg oeka wehf.a lsisu jákdlula kE jf.a lsh,d' túg ksrdhdifhkau ndysr f,dalfha wehj w.h lrk flfkla iu. weiqrg jefgk tl idudkH fohla

ieñhdf.a wkshï fmï weiqrj,a ksid

ieñhd jrla fojrla fyda lsysmjrla ;u ìßog jxpd lr wkshï fmï weiqrj,a j, fh§ yiqù we;s mßirhla ;=, ðj;a jk ìßkaoE jre wkshï ieñhka fidhd hEfï jeä m%jK;djhla mj;S' fuys§ weh fï jefâ lrkafka ish ieñhdf.ka m<s .ekSug' fujeks ;;ajhlg m;a ùug fmr ieñhd we;a;gu tjekafkla oehs m%:ufhka yßhgu ksYaph lr .; hq;=hs' m<s .ekSug lshd Tno ta jrou isÿ lsÍfuka m%Yakh ksrd lrKh fkdfõ' ieñhd iu. wod< lreK .ek yels ;rï ildÉpd lr th iu;hg m;a lr .ekSug W;aidy l, hq;=hs' úiÿula ke;a;ï újdyh bÈßhg mj;ajdf.k hkjdo keoao hkak .ek ;SrKh l, hq;=hs


Wmqgd .eksu úYauf,dalh fjíwvúfhks


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »