ඔබේ පෙම්වතියගේ පියයුරු තුඩු ඔබේ ස්පර්ෂයත් සමග විශාල වෙනවාද ? මෙන්න හේතුව

තරුණියකගේ සිත තුල ඇතිවන අනුරාගී හැඟීම් ප්‍රකාශයට පත්කරන ප්‍රධානම අංගය වන්නේ පියයුරුයි එසේ ඇගේ සිත තුල අනුරාගී හැඟීම් මතු වන විට පියුයුරු තුඩ කෙලින් වී ඉදිරියට නෙරා පැමිනීමක් සිදුවේ

එයින් ඇගේ හැඟීම් පෙන්නුම් කරයි යම් පුරුෂයෙකුට  ඔහුගේ ලිංගික හැඟීම් අවදිවීමෙදී ඔහුගේ ශිශ්නය ප්‍රානවත් වන්නේ කොයි ලෙසින්ද ඒ ආකාරයෙන්ම කාන්තාවකටද සිය හැඟීම් අවදි වීමේදී ඇගේ පියයුරු ඉදිරියට නෙරා ඒම ආරම්භ වේ


 th wef.a isf;a wkqrd.S fm<Uùu jeä fjkjd;a iu. wef.a mshhqre ;=vqo bÈßhg fkrd tau áflka ál jeä fõ'hqj;shlf.a  ird.S yeÕSï W;aikak jQ úg wehf.a mshhqre ;=vq fikaáógrhla fyda folla Wiaj fmfkk w;r th hqj;shf.ka hqj;shlg fjkia ùugo mq¨jk'

Bg fya;=jkï iEu ldka;djlf.au mshhqre tl yd iudk ixfõ§;djla fyda wkqrd.hlg wkql+,;djhla fkdolajkjd ùuhs'

fufia hqj;shlf.a mshhqre 30] muK úYd, jk nj lshfjkjd' tfia úYd, jk m%udKh ;=vq mshhqre we;a;shkag iqkaor;ajhla f.k oekakla nj;a mejfikjd'

fujka wjia:dj, hqj;shka fndfyduhla ;u mshhqre iylre úiska iqr;,a lrkjdg leue;a;la olajhs' fndfyda úg iylref.a w; /f.k ;u mshhqre u; ;nd .kakg hqj;shka Wkkaÿ jkafka wehf.a mshhqre fï ;;ajhg meñ‚ úgÈ nj iylre u;lfha ;nd.; hq;=hs'

we;af;kau by;ska ioyka l< fjkialï hqj;shlf.ka hqj;shlg fjkia nj u;l ;nd .; hq;a;ls' tla tla whf.a ixfõ§Ndjh yd wjia:dj wkqjo fï ;;a;ajh fjk;a ùug mq¨jk'

 t flfia jqjo mshhqre hkq hqj;shlf.a wkkH;djh Tmamq lrk odhdohla f,i ie,lsh yels w;r iqkaor mshhqre ,nkaksh ienEu jdikdjka;sh f,i ye¢kaúfï jrola ke;' uÿiufha§ ;u iylrej wkqrd.fhka jika lsÍug ;u mshhqre muKla Tyqg fmfkkakg yeÍu m%udKj;a fõ'


zzmsßñkaf.a  is; ia;%S mshhqre iu. yqr;,aùugzz nj;a lshefjkjd' tys i;H;djla we;s nj iEu hqj;shlau w;aoelSfuka okakjd jkakg yelshs' fudlo iylre jeämqru  n,kafka ;u isref¾ l=uk ia:dkho hkak Tjqkag u;l we;'

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »