කාන්තාවන්ගේ ස්වයංවින්දනය ගැන මෙතෙක් කල් හෙලි නොවු ඔබ මවිතයට පත්වන රහස් කරුණු මෙන්න

කාන්තාවන්ගේ ස්වයංවින්දනය ගැන මෙතෙක් කල් හෙලි නොවු ඔබ මවිතයට පත්වන රහස් කරුණු 

අද අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ කාන්තාවන් ස්වයං වින්දනය කරන ආකරය පිලිබඳව තොරතුරුයි.නවතම සමීක්‍ෂනයකින් සොයගෙන ඇති කාන්තාවන් ස්වයං වින්දනය පිලිබඳව තොරතුරුයි. දැන් අපි ඔබට පවසන්නට යන්නේ'''

ඔබ සිතනවාට වඩා කාන්තාවන් ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙනවා
මුලු දවසෙම හෝ සෑම දිනකම නොවෙන්නට පුලුවන් සං‍ඛ‍යාලේඛන වලට අනුව කන්තාවගෙන්  8]  දිනපතා  ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙනවා
iuyr ldka;djkaf.a wOHd;añl i;=g iajhx úkaokhhs'
ta lshkafka ldka;djkag mqq¨jka ;ukaf.a is; ú;rla fhduq lr,d ,sx.sl wdYajdo ,eìug'th iqúfYaIs yelshdjla'

ldka;djka wm is;k m%udKhg jvd jeä m%udKhla iajhxúkaokh lrkq ,nkjd'

ldka;djka 60] l m%udKhla i;shlg jdr folla fyda ;=kla fuu l%shdfõ ksr; jk w;r ldka;djkaf.ka 10]la muK fuu l%shdj Èkm;d isÿ lrkjd'

fuh w;S;fha isgu mej; tkakla
m%:ufhka ldka;d iajhx úkaok wdrïN jq njg jd¾;d jkafka l%S'mq 4 jk ishjfiahs'

Tima fõokjdg Wmldrhla
iajhx úkaokfha fhÈu ;=<ska Tima fõokdj ke;s lsßug jqjukdjk fydafudak Y%djh jk njhs'

.eyeKqka iDcqj l;d lrkjd
msßñ mqoa.,hkag jvd .eyeKqka iajhx úkaokh ms<sno újD;j l;d lrkjd' jhi wjqreÿ 18 yd 25 w;r .eyeKqka 124 iy msßñka 81la fhdod f.k isÿl, iñlaIKhlska fy,sú we;af;a ldka;djka w;r we;sjq ixjdo ;=<ska iajhx úkaokh yd ,sx.sl;ajh ms,sno jeämqr l;d njg ,la jq njhs'

ksod .ekSug iykhla f,i fhdod .kakjd
ldka;djkaf.ka 32]la ksod .eksug fmr iajhx úkaokh lrkq ,nkjd'

iuia: ldka;djkaf.ka wvla iajhx úkaokfha fhÈug leue;a;la olajkjd'
ldka;djkaf.ka 41]la mjikafka ,sx.slj tla jkjdg jvd i;=gla iajhx úkaokfhka ,efnk njhs'

ldka;djka wm is;kjdg;a jvd weieì oiqka krUkjd'
iudc fjí wvúj mj;sk weieì oiqka keröug fhduqj ;sfnkjd iólaIKhg wkqj ldka;djkaf.ka 21] la icSú weieì oiqka krUkjd'

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »