ඉන්දියාව පැරදුනොත් තමන්ගේ පියයුරු පෙන්නලා ෆොටෝස් දානවා කියපු නන්ගි පොරොන්දුව ඉශ්ට කරලා

ඉන්දියාව පැරදුනොත් තමන්ගේ පියයුරු පෙන්නලා ෆොටෝස් දානවා කියපු නන්ගි පොරොන්දුව ඉශ්ට කරලා  

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »