ලිංගිකත්වය ගැන තියෙන​ වැරදි මත 9ක්අපේ රටේ අඩුවෙන්ම කතා කරන්නේ ලිංගිකත්වය ගැන නිසා ගොඩක් අය ඒ ගැන දරන්නේ වැරදි මතයක්
අපි අද හිතුවා ඔයාලට ඒ වගේ වැරදි මත 9ක් ගැන කියල දෙන්න​

1 පිරිමියෙක්ගෙ ලිංගික අවයවයේ ප්‍රමාණය අනෙක් අවයව වල ප්‍රමාණයෙන් කියන්න පුලුවන්
i;H( lsisu úÈhla keye msßñfhlaf.a ,sx.sl wjhjfha m%udKh fjk;a wjhjhl m%udKfhka oek.kakg
wOHk j,ska fy,sfj,d ;shkjd flfklaf.a im;a;=fj m%udKh , lfka m%udKh , wf;a m%udKh jf.a foaj,a j,ska thdf.a ,sx.sl wjhjfha m%udKh .ek lshkakg neye lsh,d

2( úYd, tajd ;uhs fyd|

i;H( m%udKh iy ;Dma;sh jf.a fohla u; f.dvkef.k in|;djla jevla keye
fuh mqoa.,hkaf.a leu;a;g wkqj fjkia jk fohla¦ fu;k ;shk jeo.;a foa ;uhs widudkH fkdù iudkH jk m%udKhg ;sîu

3( Tn oekgu;a .¾NkS úg Tng kej; .¾NkS fjkak neye

i;H( fuh ixlS¾K fohla fojk ms<sis|.ekSula lshkafka w;sYh ÿ¾,N fohla ta;a ÿr,N lshkafka fjkak nE lshk tl fkfuhs
yenehs fuyu foaj,a jd¾;d fj,d ;sfhkafka 10 mdrla jeks iq¿ m%udKhla muKhs

4( msßñ iEu ;;amr 7 lg jrlau ,sx.sl;ajh .ek ys;kjd

i;H( fuh yqfola lgl;djla  muKhs  iuyrfj,djg iuyr msßñka ,sx.sl;ajh .ek is;kafka i;shg lsysm j;djla muKhs

5( ldka;djkag msßñkag jvd wvq ,sx.sl wdYdjla ;sfhkafka

i;H( iuyrfj,djg ldka;djka msßñkag jvd wvq jdr .kkla ,sx.sl;ajh .ek is;kjd we;s , ta;a taflka lshfjkafka keye ldka;djkag ;shk ,sx.sl wdidj wvqhs lsh,
iólaIKhlska fy<sfj,d ;shkjd ldka;djkaf.ka 53]lg thd,d leu;s ,sx.sl;ajh ,efnkafka kE lsh,d

6( fn,af,da lk tflka ,sx.sl wdYdj jeäfjkjd

i;H( fuh wi;Hla fn,a,kaf.a iukaú; jk øjH j,g lsisu iïnkaO;djhla keye ,sx.sl wdYdj jeä lsÍug

#7( ,sx.sl;ajh lshkafka fyd| jHdhduhla

i;H( wksjdfrkau th le,ß lsysmhla oykh lrkjd, tfy;a th jHdhdu lrk tlg iudk jkafka keye úkdä 30la ,sx.sl lghq;= j, ksr;ùfuka le,ß 85 ;a 150 cw;r m%udKhla oykh jkjd,
ta;a ta Tn Wmßu yelshdfjka tu ñks;a;= 30u ysáfhd;a ú;rhs

8( msßñkag ldka;djkag jvd blaukska iqrdka;h ,efnkjd

i;H( fuh i;Hla fkdfjhs fudlo fuh mqoa.,hka wkqj fjkia jk lreKla blaukska iqrdka;hg <Õd jd ldka;djkao isákjd

9( Tn ;rK ld,fha ,sx.sl;ajh jvd fyd|hs

i;H(Tn wjqreÿ 20 § ,sx.slj tl;=fjk tl cjfhka lrd fjkak mq¿jka, ta;a jhi iuÕ ,sx.sl;ajh ke;=fjkjd lshkak lsisu úoHd;aul idlaIshla keye


ta wereku iuyr wh jd¾;d lr,d ;shkjd thd,d ;reK ld,fha§g jvd jhig .shdu thd,f.a ,sx.sl Ôú;h úka|d lsh,dæ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »