කෙල්ලන්ගේ නිකටෙන් පවසන රහස්

නිකට යනු ස්ත්‍රියකගේ මුහුණේ කැපී පෙනෙන අංගයකි කාන්තාවකට නිකටෙන් හිමිවන්නේ අලංකාරයකි රූසපුව වඩවන නිකට පිහිටන ආකාරය හැඩය අනුව ස්ත්‍රියක් වාසනාවන්ත වනවාද අවාසනාවන්ත වනවාද සමාන්‍ය ජීවිතයක් ගතකරනවාද යන්න දේහ ලක්‍ෂන විද්‍යාව ද්න්න අයෙකුට පහසුවෙන් පැවසිය හැක ස්ත්‍රී නිකටේ සුභ අසුභ දේහ ලක්‍ෂන විද්‍යාවේ දක්වා ඇත්තේ මෙසේය​

m<, kslgla ms;sá ia;%sh
weh fld;rï jia;=j ;snqk;a ieySulg m; fkdfõ';jo ieñhd rjgk";ud ieñhdg fndre lreKdj;a lula olajk wfhls'fujka ia;%sh rd.dêl jk w;r ryis.; jvd j,g olaIh'

kslg fnÈ fyda lvf;d¿ jq ia;%sh
ldudÈ;h",enqk ;ek ;ud rd.dê; is; ixisojd .kS ';jo fujka ia;%sh lsisÈkl úiajdi lr fkdyel 'lshk foa lrk"lrk foa lshk h:djd§ l;dldÍ .=Kh fujka ia;%sh ;=, ke;'ks;r jpk fjkia lrhs'

W,a jq kslgla iys; ia;aßrh
b;d wd;audr;lñh"lsisjl=g weyqïlï fkdfoa ';u u;h jerÈ jqjo l%shdjg  k.hs '
;ud wÈm;H  m;=rjhs'iem iïm;a j,g wiSñ;j wdYd lrhs'wkqkaj ji.hg .kS ';jo fujka ia;%sh wkqkaf.ka Woõ Wmldr ,nd .kS"kuq;a fmr,d Woõ fkdlrhs 'wyxldrh "Wv.=h'blaukska fldamhg m;afõ'ys;=jlaldrh'fudjqkaf.a lemS fmfkk ,laIKh jkqfha oaú;aj pß; r.meuh'

ÈlajQ kslgla iys; ia;%sh
ujd.;a isysk f,dal j, ðj;a fjhs'B¾Ihd iys;h"l=yl .;sj,ska msreKq wfhls '
fudjqkg w.ys. lï ueo f.jk ðú;hla ysñ fõ 'Ôú;h .ek úYd, n,dfmdfrd;a;= m%udKhla  fmdÈ neo.;a ia;%shls';jo fudjqka ;=, lreKdjka; lu yd wkqkag Woõ lrk iajNdjh wvqh'

uia rys; kslgla iys; ia;%sh
Ôú;h f.dvke.Sug wmuK ÿl úÈ';u ieñhdf.kao wdorh"lreKdj fkd,nhs'fujka ia;aÍ'k ueisú,s "wdvmd,s";shqkq jpk ks;r ks;r lshhs';u ieñhdg jOl Ndßhdjla fõ 'tu ksid ks;r ieñhdf.a m%ydrhg  ,la fõ 'orejkag wdorh fkdfmkakhs'ksjiska msg;§ ish ieñhd yd orejka iu.ska b;d wdorfhka yd i;=áka bkakd nj fmkajhs'

kslfÜ oaúNskak Ndjh we;s ia;%sh

fujka ia;%shka n,dfmdfrd;a;= fmdÈ neo.;a ia;%shka  fõ'ye.sïnrh'is;ska úojhs'fudjqkg lrk jevj,ska fydo fkdfõ krl isÿfõ'fudjqkaf.a ðú; wjq,a jkafka olsk olsk foa lrkak hdfuks '

kslg flá ù rjqï jq ia;%sh
wNHka;r f.!rjhg yd m%ixidjg ,la fõ'ishÆ iem iïm;a ,efí'fujka ia;%shkaf.a ieñhd fndfyda .=K.rel flfkls'ieñhdf.a wdorh /ljrKh fkdwvqj ,efí'orekf.ao wdorh fkdwvqj ,efí'
fujka ia;%shka wirKhkag Woõ lrhs'b;d lreKdjka;h'.=Koï rlshs'iefjdu wdorh lrhs'

kslfÜ /jq,a we;s ia;%sh
fujka ia;%shkag hym;a wkd.;hla ke;'ks;r mdm l%shdj, fhfoa'fudjqka ;=, lreKdj; nj wvqh'

kslg y;/ia yevhla .;a ia;aß;h
fndfyda l,amkd Yla;sh we;"olaI ldka;djls'fujka ia;%shka iudcfha by, hkafka olaIlu ksidfjks'

kslfÜ ishqï f,dau msysá ia;%sh
b;d rd.dêlh"fujka ia;%skaf.a újdyho wid¾:l fõ'

flkla weiqre lsÍfï§ fyda újdy lr.ekSfï§ weh ms<sno hï wjfndaohla fu u.ska ,nd.; yel'

fufu ,smsh lshjd fydÈka u;l ;nd .kak túg Tn weiqre lrk ia;%skaf.a iaNdjh uekúka jegy .; yel'

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »