ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එකට විකල්පයක්

ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කරන සියලු දෙනාටම බලපාන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි ෆුල් චාජ් කරත් ෆෝන් එකේ බැටරිය පැය කිහිපයකින් බහින එක 

ඇයි ඉතින් අපේ අය ගොඩක් වෙලා කාලය ගත කරන්නේ මේ ස්මාර්ට් උපාංංග සමගනේ මේ සඳහා පවර් බෑන්ක් විසඳුම මෑත කලීනව පැමිනි අතර​ tho f*daka tfla .y,d jh¾ tl;a tlal t,a,f.k .ukla hkúg lrorhla¡ fuhg kshu úi÷ula úoshg fuu negß flaiska tl yÿkajdfokak mq¨jka¡ 
 
mj¾ nEkala tllska lr.kak mq¨jka ish¿ foaj,a fï negß flaiska tflkao lrkakg mq¨jka¡ wem,a whsf*daka jf.au wekafv%dhsâ j,go fï negß flaiska meñfKkjd¡ n,kak my; ùäfhda¡ 

fuh wem,a úiska ks, jYfhka yÿkajdÿka negß flaiska tlhs¡


fu;kska msúi wem,a negß flaiska tfla jeäÿr f;dr;=re n,kak¡
wekafv%dhsâ i|ydo negßflaiska fj<ofmdf,ka

ñ,oS .kak mq¨jka¡

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »