බ්‍රෙසියර් අැඳගෙන රෑට නිදාගත්තම මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නවද​..

රාත්‍රී නින්දට යාමේදී බ්‍රෙසියර් බාවිතය පිලිබඳව කාන්තාවන් අතර විවිධ මත පවතී. මෙයින් වඩාත්ම කතාබහට ලක්වන කරුණ වනුයේ රාත්‍රීයෙදී බ්‍රෙසියර් බාවිතය පියයුරු පිළිකා සඳහා හේතුකාරක වන බවට පවතින මතයයි. මෙම අදහස මුල්වරට මීට දශක දෙකකට පමණ ඉහතදී මතවාදයට තුඩුදෙනු ලැබූවක් වුවද වර්තමානය වනතුරුම එම මතය ඔප්පු කිරීම සඳහා සාධක ඉදිරිපත් වී නොමැත.


fï ms,sn|j m¾fhaIKj, ksr;jq úoaj;=kaf.a woyi ù ;sfnkafka fuu lreK" mshhqre ms<sld flfrys tlfy<d n,mEula we;s fkdlrk njhs' ta ms,sn|j Tjqka olajkafka fujka woyila…' tla ldka;djla yg rd;%S kskaog fn%ish¾ Ndú;h iqjmyiq kskaolg fya;= jk w;r" ;j;a wfhl=g th wmyiq;djhla f,i yef.kakg mqÆjk' fï wkqj" fuu lreK tla tla ldka;djf.a Wjukdj" mqreoao yd iqjmyiqj u; mokï jQjla' tkï th Ndú;h wksjd¾hhs fyda Ndú;d lsÍu kqiqÿiq hehso fyda lSu ksje/È fkdfõ' th Tfí reÑ wreÑlï u; fjkia úh yel'
kuq;a rd;%sfha§ fn%ish¾ Ndú;hg .kafka kï" Tn isys;nd .;hq;= lreKq lsysmhls' tkï" wkjYH f,i ysr" me,o isàug wmyiq ^jh¾ fh¥" >klu lma iys;& fn%ish¾ Ndú;h rd;%sh i|yd wkqu; l, fkdyel' óg wu;rj" khsf,daka fyda is,ala froafoka uid ksul, úis;=re fn%ish¾o rd;%S Ndú;hg kqiqÿiqfõ' fujeks fn%ish¾ Ndú;h ksid my; fmkajd§ we;s .egÆ j,g Tng uqyqK§ug isÿúh yel' mshhqre i|yd jk reêr iemhqu iSudldÍùu' wêl oyäh ksid ifï leiSï iy mÆ oeóï we;sùu' wêl f,i mSvkhg ,lajk $ jh¾ fh¥ m%foaYj, iu ÿ¾j¾K ùu' jid kd, moaO;s wjysrùu ksid mshhqre bÈuqug ,laùu' reêr yd jid moaO;s fukau mshhqre wdY%s; wfkl=;a mglo wkjYH f;rmqulg ,laùu ksid" ms<sldldÍ fkdjk f.ä fyda leá;s we;sùug we;s yelshdj by<hdu' jßkajr we;sjk wmyiq;d ksid iqjnr kskaola wysñùu'


Tn;a idudkHfhka rd;%sfha§ fn%ish¾ Ndú;hg yqrejQfjla kï" fuu .egÆldÍ ;;ajhka uyyeÍu i|yd myiq" wêl f;rmqulska f;dr" lmq froaolska uid ksul, fn%ish¾ ^ Cotton Bras & ta i|yd f;dard .; yel' tu.ska wkjYH ielhlska f;dr" .egÆldÍ fkdjk" iqjnr kskaola ,nd.ekSug Tng;a yelsfõú

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »