ලිංගිකව එකතු වුනොත් ඔබේ ශරීරයට වෙන දේ මෙන්න

  1 m%;sYla;sh jvkjd - i;shg tlmdrla fyda fomdrla ,sx.slj tl;=fjk whf.a m%;sYla;sh jeähs¨ idudkH flfklag jvdta lshkafka fuhd,g frda. je<fokjd wvqhs wks;a whg idfmalaj
                                                                      

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »