කාන්තාවන්ගේ ලිංගික තෘප්තිය වැඩිකරන අල්ලනවට කැමති තැන් 09 ක්

කාන්තාවන්ගේ ලිංගික තෘප්තිය වැඩිකරන ශරීරයේ කොටස් කිහිපයක්ම තියෙනවා.එවැනි ස්ථාන ස්පර්ශ කිරීමෙන් ඔවුන් පහසුවෙන් ලිංගික ක්‍රියවන් සඳහා යොමුකර ගැනීමටත් අැතැම් විට එයින් ඔවුන්ව ලිංගිකව ආශ්වාදමත් කිරීමටත් හැකි වෙනවා.


fuh YÍrh mqrdu úúO f,i msysgd ;shk ,laIKhla jk w;r iakdhq j, msysàu wkqj th fjkia jkjd’

01' ysiflia

ldka;djkaf.a ysiflia fifuka msßueoSu Tjqka W;af;ackh l< yels l%uhla’ fufia ysiflia yd fn,a, fmfoi msßueoSfuka Tlaisfgdlaoska fydafudakh ksmofjkjd’ thska wehj ikaiqka flfrk w;r ,sx.sl W;af;ackhlao isÿ jkjd’

02' Wl=,

fhdakshg wu;rj ldka;djf.a Wl=, m%foaYhg wjOdkh ,nd oSu;a Tn l< hq;a;la’ tu m%foaYh isöfuka wehj ;j;a WoaoSmkh l< yelshs’

03' l,jd we;=,;

wehf.a l,jd fmfoi we;=,a me;a; w;ska msßueoSfuka weh jvd;a i;=gq fõú’

04' fom;=,a

ixfõoS fom;=,a iïNdykh jvd;a m%;sm,odhlhs’ iïndykhg iqÿiq f;,a j¾.hla .,ajd wehf.a fom;=,a j, me;s yd we.s,s fydoska iïNdykh lrkak’ we;eï whg ms<sl=,aiy.; jqj;a ldka;djkaf.a fom;=,a j, we.s,s láka msßueoSu Tjqkag ;Dma;sodhl jkakla’ kuq;a fï .ek l,ska wehf.ka úuid isákak’

05' lkafm;s

Tng wehf.a lka fm;s isöfuka tajd msßueoSfuka o wehg ;Dma;su;a l< yelshs’ th jvd fydo l%uhla’

06' w,a,

ksrka;rfhkau ;u iyldßh ;Dma;su;a lrkakg fndfyda foakd oE; fhdod .kakjd’ kuq;a w,af,a we;s úfYaI;ajh .ek Tjqkag wjfndaOhla keye’ Tfí we.s,s j,ska wehf.a w,a, iïNdykh lr wehg fydo WoaoSmkhla ,n dosh yelshs’

07' oKysi

fuu m%foaYh jvd ixfõoShs’ wehf.a oKysia j, msgqmi oE.s,s j,ska msßuoskak’ fï .ek úfYaI wjOdkhla ,nd fokak’

08' msg fldkao

Tng wehf.a msgfldkao fydoska msßuoskak mq¨jka’ yenehs th kï wehg yDohdndO f.fkk ;rï úkaokhla ,nd foaù’

09' Wrysia


Wrysia fmfoi msrSueoSu;a weh jvd;a ;Dma;su;a lrkakla’ fuh ,sx.sl lghq;= wdruaNhg fmr l< hq;a;la’ ta jf.au ta w;r;=ro h<s;a wehg fï l%shdj isysm;a lr fokak’

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »