අසාමාන්‍ය ලිංගික ආශාව ඇතිවෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසයි

fuu ;;a;ajh Sexual drive tfia;a ke;akï Libido f,iskao ye¢kafõ' ,sx.sl wdYdj hkq ,sx.sl l%shdj,sfha fh§u i|yd mqoa.,fhl=f.a we;s leue;a;ls' fuh iajhx úkaokh" úreoaO ,sx.sl fiajkh yd iu ,sx.sl fiajkh f,i fldgia lsysmhlg j¾. l< yels fõ'

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »