රහස් ප‍්‍රදේශය සිපගන්නව නම් මේ ගැනත් අනිවාර්යයෙන් දැනගන්න.

;u iylre fyda iyldßhf.a ryia m%foaYhka ism .ekSug fmr ie,lsh hq;= lreKq lsysmhla ;sfnkjd' ukao ,sx.sl ls%hdj,sfha§ ism .ekSï iq<n Wj;a ,sx.sl fi!LH .eko oekqj;a ùu w;HdjYH fohls' flfia kuq;a Tn ,sx.slj tlajk wjia:dj, ryia m%foaYhka ismhkafka kï fua lreKq .ek jeä wjOdkhla fhduq lsÍfuka Tng fi!LH iïmkak ,sx.sl Ôú;hla ysñjkq we;'

,sx.sl wjhjhka fydÈka msßisÿ lrkak ryia m%foaYhka ke;fyd;a ,sx.sl wjhjhka hkq YÍrfha b;du msßisÿj ;nd.; hq;= ia:dk jkjd'

kuq;a fndfyda fokd ta ms<snoj t;rï wjOdkhla olajkafka keye' ,sx.sl wjhjhka hkq jeä jYfhka úIîc /fok ia:dkhla neúka tu ia:dk iefrka wvq inka j¾.hla Ndú;d lr fydÈka fidaod .ekSu wksjd¾h fjkjd'

frdau bj;a lrkak ,sx.sl wjhj j, jeù we;s frdau uilg jrla fyda lmd bj;a lsÍu fyda md,kh lsÍu jvd;a iqÿiq jkjd'

oE;a msßisÿ lrkak ,sx.sl wjhjhka we,a,Sug fmr fydÈka oE;a msßisÿ lrkak' úIîc iys; oE;ska we,a,Sfuka úúO lDIag frda. we;sùfua wjOdkula mj;skjd' lsisúgl;a .=o ud¾.h we,a,S w;lska kej;;a ,sx.sl wjhjhka we,a,Sula isÿlsÍu kqiqÿiq jkjd'තම සහකරු හෝ සහකාරියගේ රහස් ප‍්‍රදේශයන් සිප ගැනීමට පෙර සැලකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. මන්ද ලිංගික කි‍්‍රයාවලියේදී සිප ගැනීම් සුළබ උවත් ලිංගික සෞඛ්‍ය ගැනද දැනුවත් වීම අත්‍යාවශ්‍ය දෙයකි. කෙසේ නමුත් ඔබ ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවල රහස් ප‍්‍රදේශයන් සිපයන්නේ නම් මේ කරුණු ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලිංගික ජීවිතයක් හිමිවනු ඇත.

ලිංගික අවයවයන් හොදින් පිරිසිදු කරන්න රහස් ප‍්‍රදේශයන් නැතහොත් ලිංගික අවයවයන් යනු ශරීරයේ ඉතාම පිරිසිදුව තබාගත යුතු ස්ථාන වනවා.

නමුත් බොහෝ දෙනා ඒ පිළිබදව එතරම් අවධානයක් දක්වන්නේ නැහැ. ලිංගික අවයවයන් යනු වැඩි වශයෙන් විෂබීජ රැුදෙන ස්ථානයක් බැවින් එම ස්ථාන සැරෙන් අඩු සබන් වර්ගයක් භාවිතා කර හොදින් සෝදා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා.

රෝම ඉවත් කරන්න ලිංගික අවයව වල වැවී ඇති රෝම මසකට වරක් හෝ කපා ඉවත් කිරීම හෝ පාලනය කිරීම වඩාත් සුදුසු වනවා.


දෑත් පිරිසිදු කරන්න ලිංගික අවයවයන් ඇල්ලීමට පෙර හොදින් දෑත් පිරිසිදු කරන්න. විෂබීජ සහිත දෑතින් ඇල්ලීමෙන් විවිධ කෘෂ්ට රෝග ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතිනවා. කිසිවිටකත් ගුද මාර්ගය ඇල්ලී අතකින් නැවතත් ලිංගික අවයවයන් ඇල්ලීමක් සිදුකිරීම නුසුදුසු වනවා.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »