කාන්තාවකට ලිංගික උත්තේජනය ඇතිවන පියවර හතර හඳුනාගන්න

ldka;djlg iy msßñhl=g ,sx.slj tlaùu i|yd ye.Sula u;=jkafka Tjqfkdjqka w;r u;=jk is;=ú,s wkqjh' ksfrda.S ldka;djlg iy msßñhl=g jqj ta i|yd is;=ú,s my< fkdfõ kï ,sx.slj tlaùu i|yd ye.Sula u;=jkafka ke;'


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »