කෙල්ලෝ පිස්සුවෙන් වගේ ආදරේ කරන්නේ මෙන්න මේ ගතිගුණ තියෙන කොල්ලන්ට

b;ska fldfyduo hdÆjfka wo lshkak hkafka álla wuq;= fohla ' wdor iïnkaO;d j,§ tl tl fld,af,da yeisfrkafka tl tl úÈhg ta yeisfrk wdldrh wkqj msßñ j¾. lfrd;a fl,af,da wksjd¾hfhkau uefrk lï wdorh lrk msßñ j¾. 5la .ekhs wo ,smsh ,shfjkafka


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »