ලිංගිකව එක් වීමෙන් පසු ඔබත් මුත්‍රා කරනවාද එමගින් ඔබට සිදු වෙන දේ දන්නවාද ?

සෑම ලිංගික ක්‍රියාවක් අවසන් වීමෙන් පසුවම මුත්‍ර කිරීම වැනි සරල දෙයක් මඟින් ඔබේ ශරීරයේ භෞතික පැවැත්ම නගාසිටුවීම හා ආසාදන තත්වයන් සමග සටන් කිරීම වැනි විශල ප්‍රතිලාභයන් රැසක් ලැබෙන දෙයකි 

 ,sx.sl yeisÍï u.ska, ,sx.sl m%foaYfha iy .=o ud¾.h wjg isák laIqø Ôùka yd nelaàßhd YÍr.; úh yels w;r uq;% ud¾.h ;=< /iaù uq;%dYhg wdidokh ùfï wjodkula mj;Swe;a; jYfhkau, th ldka;djkaf.a uq;%d wdidok i|yd jvd;a fmdÿ fya;=j jk nj fmkajd § we;s w;r th je,elaùu i|yd, úfYaI{hka wjOdrKfhka lshd isákafka iEu ,sx.sl l%shdjlg miq uq;%d lsÍu b;d jeo.;a njhsf.disma ,xld isxy, ksjqia wm Tng f.k tkafka Tfí filaia ðú;hg f.dvla  jeo.;a lreKq lsysmshla

ffjoHjreka ;jÿrg;a lshdisákafka mqreIhkaf.a fuka fkdj ldka;djkaf.a úi¾ckh iy uq;%d msgùu hk folu uq;%d ud¾.fhkau muKla isÿ fkdjk ksidúIîc ;ekam;a ùu wju lsÍug iEu ixi¾.hlgu miq uq;%d lsÍu isÿ l, hq;= njhstu ksid iEu ixi¾.hlgu miq ñks;a;= 45la we;=<; uq;%d lsÍu isÿl, hq;=hs

ta jf.au wms fï wdidokag tfrysj wdrlaId lsÍu i|yd wdrlaIs; yd úYajikSh l%uhla f,i Wm;a md,k fldmq Ndú;hgo wjOdkh fhduql< yels w;r ,sx.slj iïfma%IKh jk frda. u.ska Tfí iylrejdj wk;=frys fy,Su j,lajd .; yelsh


Tn ,sx.slj tla ùfuka miq uq;%d lsÍu .ek wjOdrKfhka isàfuka , fyd| fm!oa.,sl ikSmdrlaIdjla mj;ajdf.k wdidok j<lajd .ekSfuka Tfí fi!LH wdrlaId lsÍu iy Tfí ióm;uhd iuÕ iqjmyiqj ßis fia N=la;s ú£fï yelshdj Tng ,efnk nj u;l ;nd .kakúfYaIfhkau ldka;djkag fldIagm%odyh je<§ug bv we;s ksid, fhdaks m%foaYfha wjidkh, c,h yd ;rula WodiSk PH w.h iys; inka fhdod fidaod .; hq;=h

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »