ලිංගිකව එකතු වුනොත් ඔබේ ශරීරයට වෙන දේ මෙන්න

  1 m%;sYla;sh jvkjd - i;shg tlmdrla fyda fomdrla ,sx.slj tl;=fjk whf.a m%;sYla;sh jeähs¨ idudkH flfklag jvdta lshkafka fuhd,g frda. je<fokjd wvqhs wks;a whg idfmalaIj
2 y;jf;a kSfrda.s nj

i;shg fomdrla ,sx.slj tl;=fjk msßñ flfkla g yoj;a frda. je<fokak ;shk yelshdj idudkH flfklag jvd 45] lska wvqhs
fuu.ska y;j;g fyd| jHdhduhla ,efnkjd jf.au  tu.ska fydafudak j, iunr;dj we;slrkjd

3 wvq reêr mSvkh

fuu.ska Tnf.a udkisl wd;;sh wvqfjk ksid fuu.ska Tnf.a reêr mSvkho wvq  lrkjd

4 fuh  jHdhduhla

fuhg yelshdj ;sfnkjd jHdhdu j, fuka yo.eiafu fõ.h jeälrkak uiams~q Yla;su;a lrkak iy le,ß oykh lrkak
fu.ska ñks;a;=lg le,ß 4la muK oyk fjkjd, ta jf.au fuh yskaod Tnf.a kuHYS;ajh;a /l.kak mq¿jka

5 fõokdj wvqlrkjd

fuu.ska Tnf.a uki fjk w;lg yrjk ksid iy fuhska ksl=;a jk fydafudk ksid fuh fõkodkdYl l%uhla úÈhg;a l%shdlrkjd
ysiror jeks iq¿ frda. j,g iïmQ¾K iqjh f.k§fï yelshdj fuhg ;sfnk nj fidhdf.k ;sfnkjd

6 mqria;s .%ka:fha ms<sld we;sfjk wjOdku wvqlrkjd

iólaIk j,ska fy,sfj,d ;shkjd udihlg 21 j;djlg jvd Y=l%dKq msglrk msßñfhlaf.a mqriaÓ .%kaÓfha ms<sld we;sfjkak ;shk wjOdku wvqhs lsh,d

7 fyd| kskaola ,nd.; yelsùu

,sx.slj tl;=ùug miafia oefkk ieye,a¨ nj ksid fukau tu.ska ksl=;afjk fydafudak ksid Tnj blaukgu kskaog  jefgkjd

8 Tnf.a in|;dj Yla;su;a lrkjd

fuu.ska Tn fom, w;r ;shk ÿria nj ke;slrkjd jf.au  fofokd w;r ;shk wdorh jeä lrkjd

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »