ලිංගිකත්වය ගැන දන්නවා කියන අයත් නොදන්නා කරුණු 8ක්


       ලිංගිකත්වය ගැන දන්නවා කියන අයත් නොදන්නා කරුණු 8ක්

ලොව පුරාණයේ සිට පැවත එන ලිංගිකත්වය ගැන නොදන්න අයෙක් ඇත්නම් එ් කුඩා වයසෙ දරුවන්  පමණක් වේ.අද වනවිට ලෝකයේ වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නෙ ලිංගිකත්වය ගැන වීම ඔබට කීමට අවශ‍‍ය නොවේ. එයට හේතුව වන්නේ ලිංගිකත්වය ගැන කතාකිරීමට දැන් ඕනැම කෙනෙක් බියක් නොමැතිකම නිසාවෙනි.
 f,dalfha fï jkúg ,sx.sl wOHdmkh iEu mdi,lu jf.a W.kajkq ,nhs' thg fya;=j jkafka ,sx.sl;ajh ms,snoj we;s jerÈ u;hkaf.ka neyer lsÍfï wjYH;djh ksidfjks' wo wm Tnj oekqj;a lsÍug iqodkï jkafka ,sx.sl;ajh .ek okakd wh;a fkdokakd foaj,a lsysmhla ms,snojhs' fuu lreKq Tn ñkafmr wdid fkdue;s nj wmf.a úYajdihhs' tfiakï Tn fï ms<sn|j okisáho hkak .ek fidhdn,k'
  1' ,sx.sl;ajh ms<snoj úúodldr u; orkafka msßñ md¾Yjh muKlau fõ' ldka;djka th ms,snoj orkafka taldldÍ u;hla ùu úfYaI lreKla fõ'
2' jeä fj,djla ,sx.sl tlaùfï yelshdj we;af;a ldka;djkagh th msßñ md¾Yajh me;af;ka .;aúg 20] muK wvq m%;sY;hla olajhs
3' ldka;djka jeä mqru ,sx.sl tlaùug leue;a;la olajkafka rd;%S ld,fha§h kuq;a msßñka thg yd;amiskau fjkia fõ msßñka leu;s oyj,a ld,fha§ we;sjk ,sx.sl tlaùï j,g fõ'
4' ldka;djka yd msßïka fomd¾Yjhu Ys; foaY.=Kh we;s wjia:djka j,§  blaukskau iqrdka;hg m;afjhs'
5' f,dj jeäu ld, fõ,djla ,sx.sl ixi¾.fha fhfokafka fulaisldkq cd;slhka nj fidhdf.k ;sfnkjd'
6' f,dal ck.ykfhka 53] lau ,sx.slj tla ùulg fmr W;af;cl f,i fldams mdkh lsÍug yqreù ;sfnkjd'
7' f,dj iEu mia fofkl=f.kau tla wfhla ,sx.sl tla ùu w;r§ o ;u cx.u ÿrl;kh Ndú;d lsÍu isÿ lrkq ,nhs'
8' Wm;a md,k fldmq ^fldkavï& me,§u u.ska iqrdka;hg lsisÿ ydkshla isÿ fkdlrhs' th ms<snoj fndfyda fokd ;=, ;sfnkafka jerÈ u;hla'


Tn ñka fmr fkdweiqj fuu lreKq ms<snoj Tnf.a hy¿jkago oek.ekSu ioyd ,smsh fIhd¾ lrkakgo wu;l lrkak tmd'


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »