පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වන පුරුෂ ලින්ග

Tn kslgj;a ys;=õjo msßñ wmg úúO jq mqreY ,ska. yev ;sfhaú lsh,d

Tõ úúo yev j¾. .kkdjla ;sfhkjd
wo wms l;d lrkafka t .ekhs

BANANA SHAPE
 
fuu yev ;aud f,dj jeäu msßilg ;sfhkafka
fu yevh ;sfhkakk iaghs,a tflka filaia lsÍfuka j,lskak
Tjqkag jvd;a fydo missionary position. tlhsHAMMER SHAPE
 
we;a;gu fuh úys¿jla jf.a fmfkkak mq¿jka
t;a we;a;g fï wdldrfha mqreY ,ska.o mj;s
fï jr.fha mqreI ,ska. Tkeu ,ska.sl bßhõjlg WÑ;h

kuq;a fuys we;s wjdishkï fuys oeä nj ksid ikafjÈnj wvqùuh


THE ‘C’ SHAPE
fudjqkaf.a ,ska.h iS wl=r wdlrfhka msysghs
fuu yevh we;a;ka f.dvla bßhõ j,È ikaf;dai fkdjqk;a spooning position, bßhõfjÈ fl,a,ka ;Dma;su;a lrkak iene olaYhka fõ

THE ‘S’ SHAPE
fudjqkaf.a ,ska.h tia wl=re yevhla .ks
fudjqkag;a f.dvla bßhaj lrd hdug fkdyels jqj;a ldka;ajka ;Dma;su;a lsÍfï iQrhka fõ
fujeks ,ska.hla ysñ iylrefjla bkak fl,a,ka jikjka;ahka fõ

ALIGUNTUGUI
 
fu mqreI ,ska. b;d uy; iaõyNdjhlska hqla;hs
t jf.au flÜhs
w.,a 4 5 ;a isudfõ@t;a l,d;=lrlska w.,a 6fha tõjdo yuq úh yel
fuu mqreI ,ska. we;a;f.ka Yql%dKs blauKska msg fõ

THE MUSHROOM
 
fuh  hammer shaped  wdlrhgu iudk fõ
t;a thsg jvd m%udKfhka fmdä fõ
fujeks mqreI ,ska. ioyd fydou bßhõj  doggy position tl fõ
ukao fuhska we;s fjk fõokdj wju ùuhTHE PENCIL
fujeks ,ska. b;d isyska yd È.= fõ
t jf.au b;du;a Yla;su;a fõ
tf,iu fuhska ,ska.slj tla jk úg iyldßhg oeä fõokdjla we;s fõ
fujeks ,ska. we;a;kag jvd;a fydo bßhõj Cow Girl


t jf.au lsisúgl Doggy Style tlkï lrkak ys;kakj;a tmd

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »