දිග ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි, කාන්තාවන් කැමතිම ස්වරූපය මෙන්න

සිය ශිශ්නයේ ප්‍රමානය ගැන පිරිමි බොහෝ දෙනෙක් තවමත් පසුතැවෙති.එය එසේ විය යුතුද​? මෙහිදී කාන්තාව වඩා වැදගත් කොට සලකන්නේ කුමක්ද​? මේ ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු සෙවූ විද්‍යඥයින් සොයාගත් කරුනු කෙනෙකුගේ මවිතයට පවා හේතු විය හැකිය​.


iuia;hla jYfhka fuys§ jvd;a jeo.;au wx.h f,i ldka;dj i,lkafka YsYakfha w,xldßl fmkquhs' ta iuÕ m%ckfkakaø m%foaYfha hqksl frdau iy ifï fmkqu ldka;dj jvd;a jeo.;a fia i,lk fojeks lreKhs' 3jeks jeo.;au lreK msßñhdf.a bfK ys jgm%udKh hs' YsYakfha È. m%udKh fï ,hsia;=fõ 6 jeks ia:dkhg m;a ù ;sfí' th t;rï jeo.;a lreKla f,i Tjqyq fkdi,l;s' YsYakhl wju jeo.;a lreK f,i Tjqka olajd we;af;a YsYakfha msysàu yd uq;% ud¾. újrfha yevhhs' we;eïúg YsYakhl ysi wdmiaig we,ú ;sìh yelsh' isgf.k uq;% lsÍug tys§ wmyiqh'


iaúÜi¾,ka;fha iqßÉ iriú <ud frdayf,a ffjoHjreka l< wOHhkfha ks.uk fujr ys m<lr ;sfí' úúO ldKavj, ldka;djka 105 fofkl=g ,nd fok ,o iïu;sl m%Yakdj,shlska wOHhkh isÿflß‚' Tjqkag jgm%udKh" È." w,xldßl fmkqu wdÈh we;=<;a YsYak o¾Yk 8la imhñka jeo.;alu ms<sfj<ska igyka lrk f,i okajd ;sì‚' fï ish¨u ldka;djkaf.ka u m<ù we;af;a È. m%udKh ms<sn| m%Yakh tydrï ie,ls,a,lg ,la ù fkdue;s njhs'

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »