ස්ත්‍රීන්ගේ ලිංගය ගැන ඔබ නොදත් සියලූ‍ම දේ මෙන්න

ස්ත්‍රීන්ගේ ලිංගය ගැන ඔබ නොදත් සියලූ‍ම දේ මෙන්න

ලිංගික දැනුමට උනන්දු යට පමණයි


ස්ත්‍රි වර්ගයාගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ බාහිරින් පිහිටා ඇත්තේ යෝනියයි.පුරුෂයන්ගේ ලිංගය මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ගේ ලිංගයත් අනන්‍ය වේ.එනම් එය එක් එක් ස්ත්‍රියගෙන් වෙනස් වේ.මෙම ලිපිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ස්ත්‍රී ලිංගයේ විවිධත්වයයි...


ia;%Skaf.a fhdaksh foi ne¨ ne,aug tajd iudk hehs fmfkaú'kuq;a wms yßhgu fhdaks uqj  foi neÆj fyd;a tys úúO yevhka ;sfnk nj fmfkaú
fhdakshg fmdÿ yevhla ;sfí hehs lsj yelsuq;a tys f;d,a j, fmkqu u.ska m%fNaokh l, yelsh'
fndfyda ldka;djka Tjqkaf.a fhdaks f;d,a j, m%udKh iy iuñ;sh iïnkaOfhka fo.sähdjlska miqfõ'iuyr ldka;djkaf.a ÿla .ekú,a, jkqfha Tjqkaf.a fhdaks f;d,a fndfyda fkrd f.dia ;sfíhkakhs'
úYd, fhdaks f;d,a we;s fhdakshlg Tfí YsYakh W;af;ackh l, yelsh
u,a fm;a;la fuka jk fuu f;d,a u.ska YsYakhg fyd| iïndykhla Èh yelsh'
fhdaksh ishÆu j¾.fha u,aj,g iei§u jvd WÑ;u iei£uo@
mqÆ,a jQ fhdaks f;d,a wu;r .%dysld f,i l%shd lr msßñhdg ;j;a yeÛSï we;s lrhs'Bg wu;rj uqLfhka lrkd ,sx.sl l%shd ksid jvd;a i;=gqodhl yeÛSï cks; lrhs'th rod mj;skafka yeÛSu u;hs'
rEmjdysksfha "Ñ;%mgj,"ks,a Ñ;%mgj, iy wka;¾cd,fha ixialrKh lrk ,o ia;%S c%ckl wjhj j, PdhdrEm ;sfí'fuu iqmsß PdhdrEm Tiafia ldka;djkag Tjqkag Tjqkaf.a fhdaksh tajd iu. ixikaokh lrkakg bv i,iajhs'
fhdaks udÈ,s hkq iajNdjfhka mj;sk fohls tajd ixialrKh l, PdhdrEm u; mokï fkdfõ'
u;l ;nd.kak"ks,a Ñ;%mg ks,shka iy ksrej;a ksrEmsldjka fhdaks f;d,a j, yevh fjkia lr iuñ;sh we;slr jvd;a wdl¾I”h fmkqula ,nd .ekSug Y,Hl¾u isÿ lr.kshs'tksid fhdaks uqj wiuñ;sl iy jvd;a w,xldrhla ,nd fohs'
fhdjqka úfha isák ldka;djkaf.a fhdaksh jeäysá ldka;djkag jvd fjkia njo i|yka lsÍu jáhs'orejka ìysl, ldka;djkaf.a fhdaksho fmkqfuka fjkia fõ'fhdaks ixikaokfha§  jhi" ma,diaála Y,Hl¾u iy ixialrKh l, PdhdrEm jeks idOl ie,ls,a,g .; hq;=h'

ldka;djks"u;l ;nd.kak iEu fhdakshlau tajdys f;d,a iudk jqj;a ke;;a fjkia fiau iqkaorh'

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »