ලින්ගිකව එක්වීමෙදී කාන්තාවන්ට පිරිමින් එපා වෙන්නේ ඇයිldka;djkaf.a wlue;a; yd ldka;djkag msßñ tmd fjkafka fujeks wjia:djka j, njg iólaIKhla u.ska fy<sorõù ;sfnkjd' ldka;dj ,sx.sl NdKavhla njg wo iudcfha fndfydafokd is;d  w;r msßñhd ;udf.a ,sx.sl wjYH;djh imqrd.ekSug muKlau ldka;dj ndú;d jk njg f;dr;=re wkdjrKhù ;sfnkjd'


1' ,sx.sl bßhõ

weh leu;s bßhõg jvd msßñka leu;s bßhjqfjka ldka;djka iu. ,sx.slj yeisÍu ;=,ska wehgo iqr;dka;h ke;sù hhs' ,sx.slj tlaùfï§ lduql Ñ;%mg j, l%shdjka wkq.ukfhka j<lskak' th r.mEula muKhs kuq;a ienE Ôú;fha§ tu bßhõfjka ,sx.slj tlaùu ;=,ska ldka;djg ,sx.sl tlaùu ms<sl=,g ndckh fõ'

2 l,n,ldÍ nj f,dl=u wjdish fõ'

wjidkfha§ isÿl,hq;= foa mgka.eksfï§u isÿlsÍu ;=,ska tl ,sx.sl tlaùfï wjika ñks;a;= lsysmhu muKla fõ' tla jru wjika mshjrg fhduq ùug ldka;djka wlue;sh' wehg iqrdka;h ,nd§ug;a ieuúgu W;aiyd lrkak'

3' laIKslj ,sx.sl ld¾hfhys ksr; ùuhs' 

jvd;a fyd|u ,sx.sl in|;dj jyd ish,a, ksu lsÍu njg u;hla me;sr mj;S' tfy;a iqr;dka;hlg m%:ufhka ,sx.sl l%shdfjys ;j;a fndfyda foa mj;S' ldka;dj mqnqÿjd,Sulska f;drj iDcqju l%shdjg wj;SrK ùu flfrys lsisÿ ldka;djla leue;a;la fkdolajhs'

4' Tn ldka;djf.a ;k mqvqj úldrhlg f.k úfkdaojkafkla o@

ldka;djlf.a ;k mqvqj flala f.ähl whsisxj,g iudkh' th iïmQ¾K flala f.äh fkdfõ' ldka;djf.a mshhqre ms<sn|j wjOdkh fhduq lrkak' .=jka úÿ,s kd<sldjla fidhkakdla fia wef.a ;kmqvqj weUÍfuka yd lerlùfuka j<lskak' th ldka;dj kqreiaihs'

5' Tfí wiajdNdúl md fïia bj;a lrkak

we;eïúg msßñhdf.a fom;=, ,sx.sl ye.Sï ckkh lrjhs' fofokdu iïmQ¾Kfhkau ksrej;aj isáho msßñhd ish md fïia me<|isàu úldrhla f,i ldka;dfjda i,l;s'

6' Tn uq,skau Tfí l%shdj wjika l<o th iuia;hu wjika heh fkdis;kak
,sx.slj tlaùu Odjk ;rÛhla fkdfõ' ldka;dj tjekaklg m%sh fkdlrhs' ;udg m<uq msßñhd ish l%shdj wjika l< ú.i th wjika hehs Tyq is;hs' ieneúkau th wd;aud¾:ldó;ajh muKs' ldka;djg ;j ÿrg;a Tn wjYH fõ'


7' tlla fkdj' ;j;a fndfyda foa mj;S'
iDcqju l%shdfjys ksr;ùfuka j<lskak' ,sx.sl W;af;ackhg ixfõ§ ;j;a l,dm ;sfí' tajd fidhd.kakd f,i ldka;dfjda Tng werhqï lr;s'

8' ,sx.sl bßhõ

weh leu;s bßhõg jvd msßñka leu;s bßhjqfjka ldka;djka iu. ,sx.slj yeisÍu ;=,ska wehgo iqr;dka;h ke;sù hhs' ,sx.slj tlaùfï§ lduql Ñ;%mg j, l%shdjka wkq.ukfhka j<lskak' th r.mEula muKhs kuq;a ienE Ôú;fha§ tu bßhõfjka ,sx.slj tlaùu ;=,ska ldka;djg ,sx.sl tlaùu ms<sl=,g ndckh fõ'

9' ish,a, isÿù oehs wef.ka wikakg tmd'


,sx.sl l%shdj,sfhys tlu wruqK iqr;dka;hg m;aùuu fkdfõ' Tn wef.ka ish,a, yßoehs úuiSu Tn bj;aùug ierfik njg weh ;=< ye.Sï cks; lrjhs' Tn wehf.a isrer iqr;dka;hg m;alf<aoehs úuiSu wd;aud¾:ldó m%Yakhla nj wef.a u;hhs'
http://gindaralanka.blogspot.com/Share this

Related Posts

Previous
Next Post »