කෙල්ලෙක්ගෙ රාගය අවුස්සන නිලයක්

කෙල්ලෙක්ගෙ රාගය අවුස්සන නිලයක්

දෙන්නත් එක්ක කතා කර කර ඉද්දි මෙක කරල බලන්න ගෑනු ලමය‍ගෙ දෙන්නත් එක්ක කතා කර කර ඉද්දි මෙක කරල බලන්න.

 ගෑනු ලමය‍ගෙ දකු අතේ මැික් කටුව ළග උඩ පැත්තේ විනාඩියක් විතර පිරිමදින්න බලන්න එයාගෙ වෙනස් වීම ඇස් අඩවන් වෙලා එයාගෙ ඉවසීමෙ සීමාව ඉක්මවා ගිහින් ඔයාගෙ පහස පතනවා නොඅනුමානයි
(පහත දක්වා ඇති තැන)Share this

Related Posts

Previous
Next Post »