පිරිමින් ව වසඟ කරවන ගැහැණුන්ගේ 64 මායම් මෙන්න

පිරිමින් ව වසඟ කරවන ගැහැණුන්ගේ 64 මායම් මෙන්න
ඔබත් රැවටෙන්න පෙර මෙය දැනගන්න

ස්‌ත්‍රියක්‌ යනු ස්‌වභාවයෙන්ම බොළඳ, සුකුමාල තැනැත්තියකි. උපතින්ම අනුන් වසඟ කර ගැනීමේ හැකියාවක්‌ ඇය සතුව පවතී, ස්‌ත්‍රියකගේ සිනහව, බැල්ම. ඇවිදීම, කථාබහ, ආදී මෙකී නොකී බොහෝ දේ තුළින් ඇය පුද්ගලයන්ව ඇද බැඳ තබා ගැනීමට සමත්ය. ස්‌වභාව ධර්මයෙන් ලැබී ඇති දේට වඩා වැඩි යමක්‌ ඇතැම් ස්‌ත්‍රීන් කිරීමට උත්සාහ කරයි. එවන් චර්යා රටා මායම් ලෙස අර්ථකථනය වේ. ස්‌ත්‍රීන් විසින් විරුද්ධ ලිංගිකයන් ඇද බැඳ තබා ගැනීමට යොදන ස්‌ත්‍රී මායම් 64 කි. ඒවා මෙසේය.


1' fk;Õska ne,Su'
2' weia lerleùu $ weia kegùu'
3' weia mshùu'
4' weia fkrd ne,Su'
5' jßka jr ne,Su'
6' weia wvla jeiSu'
7' weia iïmQ¾Kfhka jeiSu'
8' fjk;la n,d isàu'
9' hula isöu'
10' kdih wl=,d .ekSu
11' iqiqï ,Eu'
12' lg fldkg k.d iskd iSu'
13' f;d, msg fmr<d iskdiSu'
14' fldlay~,d iskdiSu'
15' f;d,ska f;d, yemSu'
16' fndre leiai'
17' Èj Èla lsÍu'
18' Èj úld fmkaùu'
19' Èj kegùu'
20' lEÍu'
21' froao ,syd kej; we£u'
22' me<| isák wdNrK jßka jr we,a,Su'
23' yqre w; jekSu'
24' nv w; .Eu ^fya;=jla ke;sj&
25' w;a leiSu ^fya;=jla ke;sj&
26' mh leiSu ^fya;=jla ke;sj&
27' ,fhys w; ;eîu'
28' w;a fol ne|f.k ,;djg isàu'
29' fomd nrlr heu'
30' mhska bß we£u'
31' mhska mh .eàu'
32' wjhj fmfkk f,i isàu'
33' wjhj fmfkk f,i b|f.k isàu'
34' wjhj fmfmk f,i ksod .ekSu'
35' fya;=jla fkdue;sj wfõ,dfõ ksod .ekSu'
36' fodrlv /l isàu'
37' l:d fkdlr isàu'
38' fomd úysodf.k isàu'
39' Wvn,df.k isàu'
40' lr ndf.k isàu'
41' kdNsh fmfkk mßÈ frÈ we£u'
42' fnd<| f,i l:d lsÍu'
43' mshhqre ;o lr we£u'
44' uola keó ne,Su'
45' Wrysi kegùu'
46' bÕáh kegùu'
47' mfhdaOr kegùu'
48' ÿjf.dia f.g je§u'
49' fodr ljq¿ wdÈfhka tî ne,Su'
50' fndrejg wEkqï weÍu'
51' fldKavh ,sydf.k heu'
52' uÕ hñka wdmiq yeÍ ne,Su ^flia jeáh w;ßka ne,Su'&
53' jia;%fha fldkla w,a,df.k heu'
54' Yío fldg l;d lsÍu'
55' orejka iuÕ fndre yqr;,a lsÍu'
56' fldam jQjl= fuka l;d lsÍu'
57' ia;%Skaf.a w.=K lSu'
58' ljg jpk l;d lsÍu'
59' msßñkaf.a w.=K lSu'
60' fndre kElï lSu'
61' nq,;a lEfï .scq njla oelaùu'
62' fndre la,dka; .;shla oelaùu'
63' úis;=re fohla foi n,d jvd l=yq,la oelaùu'

64' b;d iq¿ fohg;a fndfyda ìhùu

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »