ඕනෑම යතුරක් විනාඩි 5න් කපාගන්න මෙන්න නියම ක්‍රමයක්


ඕනෑම යතුරක් විනාඩි 5න් කපාගන්න මෙන්න නියම ක්‍රමයක් - විස්තරය ඇතුළත් වීඩියෝව බලන්න

සම්පූර්ණ වීස්තරය සහ වීඩියෝව මෙතනින්

h;=r wu;l jqfkd;a wms fl;rï wirK fjkjo@ wu;r h;=rla lmdf.k miqïìfha ;ndf.k ;snqfkd;a ta jf.a fj,djlg fudk;rï jákjo@ wms lsh, fokakï wu;r h;=rla úkdä 05 ka lmd.kak f,fyis l%uhla' fïlg f,dl= WmlrK ´fk;a keye' f.or§u lmd.kak;a' ta jf.au lsisu lrorhla ke;sj miqïìfha ;nd.kak;a mq¿jka' my; ùäfhda tl n,kakflda''''''

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »