කාන්තාවන්ගේ ස්වයංවින්දනය ගැන මෙත් හෙලි නොවු ඔබව පිස්සු වට්ටන රහස් කරණු 10

කාන්තාවන්ගේ ස්වයංවින්දනය ගැන මෙත් හෙලි නොවු ඔබව පිස්සු වට්ටන රහස් කරණු 10 මෙන්න

කාන්තාවන්ගේ ස්වයංවින්දනය ගැන මෙත් හෙලි නොවු ඔබව පිස්සු වට්ටන රහස් කරණු 10 මෙන්න
අප විසින් ඔබව දැනුවත් කිරීමට සූදානම් වන්නේ කාන්තාවන් විසින් ස්වයංවින්දනයේ රස විදිනා ආකාරයයි. ඔබ සිතනවාට වඩා කාන්තාවන් මෙම ස්වයංවින්දන ක්‍රියාවලිය වෙත යොමු වන බව මෙම ජිමි ජෙජ්න් සමා ගම විසින් තහවුරැ කරනු ලබනවා ‍‍ මෙ ඔවුන් විසින් සිය සමීක්ෂණ මගින් සොයා ගත් තොරතොරැයි1' Tn is;kjdg jvd fndfyda ldka;djka iajhxúkaokh lrkq ,nkjd'

iuyrla úg uq¿ ojiu iy iy iEu Èklu fkdfjkakg mq¿jka' kuq;a ixLHdf,aLk u.ska bÈß m;a lrkq ,nk o;a;hka kj idudch .ek i;Hhu mjikjd fkdjkakg mq¿jka' ldka;djka 92 ] m%;sY;hla Èkm;d iajhxúkaokfha fhfokq ,nk w;r b;sß 8 ] m%;sY;h ta ms,snoj uqidjka  mjikq ,nkjd'

2' ldka;djka Tn is;k jdr .kakg jvd m%udKhla iajhxúkaokh lrkq ,nkjd'

;jo ldka;djkaf.ka 60 ] muK m%;sY;hla i;shlg jdr folla fyda ;=kla muK iajhxúkaok  l%shdjka yS ksr; jk w;r ldka;djka 10 ] muK m%;sY;hla fuu l%shdj Èk m;d isÿ lrkq ,nkjd'

3' iuyr ldka;djkaf.a wOHd;añl i;=g iajhxúkaokhhs'

fjk;a wdldrhlg mjikafka kï ldka;djkag Tjqkaf.a is; muKla fhduq fldg ,sx.sl wdYajdohla ,eîug yelshdj we;' Tjqka fujka wdldrhgo iajhxúkaokfha fhfokq ,nkjd' th úfYaI jQ yelshdjls'

4' .eyeKq i;=ka mjd iajhxúkaokh lrkq ,nkjd'

.eyeKq fydafuda fiamshkaia muKla fkdfjhs ldka;djka hkqfjka yÿka jkq ,nkafka' i;aj f,dalfhao w,xldrj;a .eyeKqka isáhs' fj<Uka úisï jfgys ;u ,sxf.kao%h we;s,a,Sfuka" lsß,a,shka j,s.h kjd .ekSfuka yd jeÈßhka ;u we.s,s wdodrfhka jeks wdldrhkaf.ka le,Efõ ðj;a jk iy ksfjia ;=, we;slrk .eyeKq i;=ka mjd fuu l%shdfõ ksr; jk nj wOHhkhka u.ska fidhdf.k ;sfí'

5' fuh fmr b;sydifha isgu mej;f.k tkakls'

m<uq ldka;d iajhxúkaok ksrEmkh oel.ekSug yels ù we;af;a l%s'mQ 4 jk ishjfia§ muK fuda,agd Èjhsfka ueáfhka ;kk ,o ldka;d m%;sudjl h' wehj Hagar Qim ldka;dj f,i yÿkajk w;r weh tu m%;sudj ;=, isákafka wf.a tl w;la ysi u; ;ndf.k iajhxúkaokfha rih úÈñka isák wdldrhgh'

6' msßñkag jvd .eyeKqka fl,ska l;d lrkq ,nhs'

;reK .eyeKqka msßñkag jvd ,sx.sl;ajh .ek újD;j l;d lrkq ,nhs' jhi wjqreÿ 18 - 25 w;r .eyeKqka 124 iy msßñka 81 fhdodf.k isÿlrkq ,enqj iólaIKhla u.ska fy<s ù we;af;a tys§ ldka;djka w;r we;s jk ixjdo ;=,ska iajhxúkaokho we;=,;aj ,sx.sl l%shdjka .ek l;d nyg ,la jk njhs'

7' Tima fõokdjg iajhxúkaokh Wmldr fõ'

úoaj;=ka mjikafka iajhxúkaokfha fh§u ;=,ska Tima fõokdj keiSug Wmldr jk fydafudak Y%djh  jk njhs' tu.ska fõokdj wvq fjk njhs'

8' fndfyda ldka;djka Tn is;kjdg jvd wieì oiqka krnkjd'

fuh iuyr úg wdYajdohla ,nd .ekSu ioyd úh yelshs' iudc fjí leurd wvúhla jk Cam4  iy m%xY iólaIK wdh;kh jk “IFOP” wdh;khka úiska isÿ lrkq ,enqj iólaIKhla u.ska fy<s ù we;af;a weußldj ;=, fjfik ldka;djkaf.ka 21 ] m%;sY;hla iÔj wieì oiqka ud¾..;j kerîug fmf,ì we;s njhs'

9' ldka;djka fuh ksod.ekSug iykhla i,id .ekSu ioyd fhdod .kq ,nkjd'

ldka;djkaf.ka 32 ] muK m%;sY;hla kskao hdu ioyd rd;%sfha§ iajhxúkaokfha fhfokq ,nkjd'

10' ldka;djkaf.ka ish,a,kaf.kau Nd.hlg wdikakj iajhxúkaokfha fha§ug jeä leue;a;la olajkjd'


ldka;djka f.ka 41] m%;sY;hla mjikafka iajhxúkaokfha fh§u ,sx.slj tlafjkjdg jvd i;=gla f.k fok nj;a tu.ska ,sx.sl;ajh md,kh lr .ekSug yels jk nj;ah'


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »