uqo,a fidhkakg
ksrej;a ùäfhdajl r`.mE

ridhk úoHd isiqúh
iuÉp,a bjikq neßj
fjä ;ndf.k ñhhhs

weußldfõ úialiska ßj¾ f*da,aia úYaj úoHd,fha ks¾úkaolfõoh yodrñka isá ridhk úoHd isiqúhljQ 19 yeúßÈ we,sid *kala wka;¾cd,fha iuÉp,a bjikq fkdyelsj fjä ;ndf.k Èúkid.;a mqj;la jd¾;d jkjd'

  
                                     Read More

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »