samalingika

f,djla le,Uq 
iu,sx.sl fmï l;dj

Ldka lshkúg wdishdfõ wmg uq,skau u;lajkafka Idrela Ldkah' i,audka Ldkah' ta;a ke;skï wó¾ Ldkah' kuq;a Ldka hkak lshefjk ;j;a m%lg hula fjhs' ta uq,ska i|yka l<dla fuka mqoa.,hska fkdj f,dal m%lg iskud Wf<,ls
                                            

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »