ලංකාවේ කෙල්ලන් තිතට මත - නවතම වාර්තා

ජායාරුප සාක්ෂි සහිතයි 

TKS සමීක්ෂණ ආයතනය මගින් සිදුකල නවතම සමික්ෂණ යකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් මත්පැන් භාවිතා කිරීමේ සීග්‍ර වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බව සොයාගෙන ඇත.

මෙම සමීක්ෂණය සඳහා කොළඹ ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා නියුතු කාන්තාවන් සහ විශ්වවිද්‍යාලය වල ඉගනුම ලබන සිසුවියන් යොදාගෙන ඇත. >>>

                                                    ;j lshjkak>>>

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »