ik;a whshj ux n¢kafk kE
wfma wdY%hla oeka keye''

orefjd ;=ka fofklaf. ;d;a; flfkla 
ug jevla kEfk

-u,Sld l:d lrhs

miq.sh fkdjeïn¾ udfia w. iqmsß l%slÜ l%Svl ik;a chiQßh .ek w¨;a wdrxÑhla me;sreKd'ta Tyq ikaød iu. mej;s újdyhg Èlalido kvq mjrd ;sìh§ u,Sld isßfiakf.a kue;s kdUr ;reKsh iu. w¨;a újdyhlg msúis njhs' 

             
                            ;j lshjkak'''

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »